Program "CZYSTE POWIETRZE" - misjanieemisja.pl

WARTO WIEDZIEĆ:
Przejdź do treści

program CZYSTE POWIETRZE

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery
z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza,
pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu.
Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe lub termomodernizacja budynków jednorodzinnych.


OKRES WDRAŻANIA

Program realizowany będzie w latach 2018 - 2029.*
*Zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie.
*Środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.


TERMINY I SPOSÓB
SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Wnioski rozpatrywane są przez właściwe terytorialnie WFOŚiGW zgodnie z kolejnością ich wpływu.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze.

ADRESACI PROGRAMÓW

Osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych,
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

DOFINANSOWANIE

Formy dofinansowania: dotacja, pożyczki, dotacja i pożyczki.

INWESTYCJE
obejmujące dofinansowanie

1. Zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu.
2. Docieplenie przegród budynku.  
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
5. Instalacja odnawialnych źródeł energii - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne.
6. Montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

BUDŻET

Budżet programu wynosi 103 mld zł.*
 
* W formie bezzwrotnej - dotacja - 63,3 mld zł. Kwoty finansowania w tej formie wahać się będą od 30% do 90%,
zależeć będzie od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 53 tys. zł. na jedną nieruchomość.
* W formie zwrotnej - pożyczka - 39,7 mld zł. Szacuje się, że programem termomodernizacji objętych zostanie 3 miliony domów jednorodzinnych.
regulamin udzielania dotacji CZYSTE POWIETRZE znajdziesz pod adresem
Copyright © 2019 EXEIB Sp. z o.o. All rights reserved.
Wróć do spisu treści